Dearpunn Books

หนังสือ ที่รัก

ร้านหนังสือ ปัณณ์ที่รัก เป็นเพียงเมล็ดพันธุ์ที่ถูกบ่มเพาะด้วยความรักในการอ่าน เพิ่มพูลความรู้จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ เพื่อแบ่งปันหนังสือหลายยุคสมัยที่ทรงคุณค่า เพื่อ…”ผู้อ่านผู้เป็นที่รัก”